Tác giả: Andrey Glushkov

Bản tiếng Anh

 

Chúng tôi sẽ phát hành một số thay đổi quan trọng trong các công cụ của Bitrix24 Cloud như REST API, Thị trường (market), Telephony và Tìm kiếm Bitrix24. Những thay đổi này áp dụng cho tất cả các gói - cả gói hiện tại và gói đã lưu trữ.

REST API và ứng dụng

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, các ứng dụng cửa hàng (market) và API REST sẽ chỉ khả dụng trên các gói thương mại.

Với gói Miễn phí, bạn sẽ không thể cài đặt ứng dụng từ Market hoặc sử dụng các ứng dụng cục bộ do chính bạn hoặc đối tác tạo.

Các trường hợp ngoại lệ duy nhất là các ứng dụng di chuyển từ các dịch vụ Bitrix24 khác. Các ứng dụng này sẽ có trên gói Miễn phí.

Để tiếp tục làm việc với các ứng dụng đã mua hoặc cài đặt trước ngày 01 tháng 01 năm 2021, hãy chuyển từ gói Miễn phí sang bất kỳ gói thương mại nào.

Bạn có thể cài đặt các ứng dụng từ cửa hàng (market) và sử dụng REST API bản thử (demo) hoặc tích hợp. Khi kết thúc thời gian sử dụng, ứng dụng sẽ bị xóa.

Telephony

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, telephony của Bitrix24 sẽ chỉ khả dụng trên các gói thương mại. Nó sẽ bao gồm tất cả các loại kết nối: thuê số điện thoại, kết nối thông qua các ứng dụng REST miễn phí và đầu nối SIP.

Bạn có thể kiểm tra hoạt động của Bitrix24 Telephony ở chế độ demo hoặc tích hợp.

Nếu bạn không chuyển sang gói thương mại khi đến ngày 15 tháng 01 năm 2021, Telephony sẽ bị dừng sử dụng.

Tìm kiếm trong Tác vụ (Tasks) và CRM

Tìm kiếm các Tác vụ và các yếu tố CRM đòi hỏi nhiều tài nguyên. Do đó, bắt đầu từ ngày 01 tháng 12 năm 2020, sẽ có giới hạn tìm kiếm trong Tác vụ và CRM trên gói Miễn phí.

Nếu bạn có hơn 1000 Tác vụ và 1000 thành phần CRM - Khách hàng tiềm năng, Thỏa thuận, Công ty hoặc Người liên hệ, thì bạn chỉ có thể tìm kiếm theo Tác vụ và CRM thông qua các bộ lọc tiêu chuẩn hay bộ lọc đã tạo trước đó. Việc tìm kiếm theo từ hoặc một phần của từ sẽ không hoạt động.

Để tiếp tục tìm kiếm với tất cả các tùy chọn, bạn sẽ phải chuyển sang gói thương mại phù hợp hoặc xóa các tác vụ và phần tử CRM cũ.


Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí