Tác giả: Lê Trung Hiếu

 

Tóm tắt các thao tác cần làm

- Tạo ứng dụng trên Zalo Developer (để sử dụng Zalo API kết nối với Zalo OA)

- Cài đặt và cấu hình ứng dụng Zalo Oa của Adigitrans trên bitrix24

- Xác thực Domain

- Cập nhật Callback Url và Webhook Url trong thiết lập chung và webhook trên Zalo developer app

- Bật các sự kiện tương tác trên Zalo

- Cấp quyền cho app trên bitrix

- Cấu hình open channel (chọn người sẽ nhận tin nhắn)


1. Tạo ứng dụng zalo:

Vào trang https://developers.zalo.me/, đăng nhập zalo và tạo 1 ứng dụng mới 

Điền các thông tin và chọn Tạo ID ứng dụng

Điền Thông tin điện thoại liên hệ và Email liên hệ và sau đó kích hoạt ứng dụng

2. Cài đặt app:

Chấp nhận điều khoản sau đó chọn Install

Vào Contact Center ➜ Chọn vào app Zalo OA ➜ Kết nối open channel ➜ Connect

Sau đó điền các thông tin (bắt buộc) : Họ tên, Công ty, email, số điện thoại để tiếp tục cài đặt

Upload file verified domain (*xem hướng dẫn ở dưới):

Cách tải file verified domain:

Vào ứng dụng đã tạo trên zalo developer ➜ Xác thực domain ➜ Tiền tố url ➜ điền 2 url https://zaloserv.aasc.com.vn/config/ (Url thứ nhất sẽ có file để tải) ➜ tải xuống tệp

Sau khi xác thực xong Url trên thì xác thực tiếp https://zaloserv.aasc.com.vn/zalo/handler/ (Url thứ 2 này chỉ cần điền là xác thực luôn) 

Xác thực domain thành công:

Nhập thông tin Zalo App IDApp Secret Key (ID và secret key lấy trong app zalo) :

Cần lựa chọn tài khoản Zalo Oa trước khi update callback urlwebhook url

Vào official account ➜ quản lý Official Account ➜ lựa chọn tài khoản Zalo Oa của bạn

Copy và update zalo callback url, webhook url

Trong Webhook, bật các sự kiện:

2

Sự kiện người dùng gửi tin nhắn hình ảnh

user_send_image

3

Sự kiện người dùng gửi tin nhắn liên kết

user_send_link

4

Sự kiện người dùng gửi tin nhắn text

user_send_text

9

Sự kiện người dùng gửi tin nhắn voice

user_send_audio

10

Sự kiện người dùng quan tâm Official Account 

follow

11

Sự kiện người dùng bỏ quan tâm Official Account

unfollow

12

Sự kiện người dùng chia sẻ thông tin

user_submit_info

18

Sự kiện người dùng gửi tin nhắn video

user_send_video

Chọn Cấp quyền:

Chọn Đồng ý cho phép sử dụng quản lý Official Account ➜ Cho phép:

Hoàn thành cài đặt

Cấu hình open channel (chọn người sẽ nhận tin nhắn)

- Chọn CONFIGURE  chọn Queue ➜ chọn Add: Chọn những người sẽ nhận tin nhắn khi khác hàng gửi tin nhắn qua Zalo

 

 

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí