Adigitrans sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng quyền truy cập vào Nội dung Người dùng của bạn cho người có thẩm quyền. Tuy nhiên, không có hệ thống bảo vệ bằng mật khẩu và phục hồi dữ liệu nào mà hoàn toàn không thể vượt qua được. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu trên trang web được an toàn, bạn cần xác nhận và chấp nhận rằng bên thứ ba trái phép có thể truy cập, xem, sao chép, sửa đổi và phân phối dữ liệu và các tệp bạn lưu trữ trên trang web hoặc thông qua dịch vụ.

Adigitrans sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho chủ tài khoản của Dịch vụ và Phần mềm mà chúng tôi cung cấp hoặc đại diện bên thứ ba cung cấp. Để nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ chúng tôi, người dùng có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách liên hệ với Adigitrans bằng tính năng helpdesk tại http://support.adigitrans.com. Người dùng nên mô tả bản chất của vấn đề cần được giải quyết cũng như cung cấp thông tin về người dùng (tên, địa chỉ, v.v ...).

Chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý để đáp ứng các yêu cầu đó một cách kịp thời. Người dùng sẽ hợp tác với chúng tôi khi tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bằng cách cung cấp thông tin cần thiết để hỗ trợ Adigitrans chẩn đoán hoặc giải quyết vấn đề.

Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi vấn đề hỗ trợ kỹ thuật sẽ được giải quyết, Adigitrans sẽ có những nỗ lực hợp lý để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật một cách chuyên nghiệp nhất.

Xin trân trọng cảm ơn./.