Bản tiếng Anh

Từ ngày 15 tháng 9 năm 2021, việc thanh toán các dịch vụ liên lạc sẽ được thực hiện qua tài khoản Voximplant. Voximplant Inc. sẽ là người nhận các khoản thanh toán.


* Bạn có thể tìm thấy thông tin về các khoản thanh toán, hóa đơn, cũng như nạp thêm số dư vào TK Bitrix24 Telephony trên trang thanh toán Voximplant.

Trong Bitrix24 của bạn, hãy chuyển đến phần Telephony > Connection và chọn Top Up.Bạn sẽ được đưa đến trang Thanh toán Voximplant.


* Tất cả các câu hỏi về gia hạn hạn mức, thanh toán và hóa đơn cho khoảng thời gian từ ngày 15.09.2021 phải được gửi đến email của Voximplant Inc: support@voximplant.com


Bạn cần ghi rõ Tên người dùng và Số tài khoản của mình. Chúng nằm ở góc trên bên phải của tài khoản Voximplant.


Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí