Bản tiếng Anh


Bitrix24 cung cấp cho bạn các công cụ để quản lý tác vụ một cách hiệu quả, bao gồm: cài đặt các tác vụ, thêm lời nhắc, theo dõi thời gian thực hiện tác vụ, thêm tác vụ con và định cấu hình các nhiệm vụ phụ thuộc, kiểm soát hiệu quả làm việc của nhân viên và hơn thế nữa!Bài viết được đề xuất:

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí