Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Các tác vụ con là cần thiết khi tác vụ chính quá phức tạp và tinh vi. Các tác vụ này có thể được chia ra thành nhiều tác vụ đơn giản để dễ kiểm soát và thực hiện. Đặc biệt là các tác vụ này có thể được giao cho các nhân viên khác nhau, điều này giúp đưa tính linh hoạt của quy trình lên một cấp độ cao hơn.

Tác vụ con là một tác vụ được hoàn thành như một phần tử của một tác vụ lớn hơn và phức tạp hơn.

Cách để tạo một tác vụ con

Có nhiều cách để tạo một tác vụ con:

 • Vào tác vụ đã tạo, nhấp vào Add > Create subtask.
  subtasks1.png
 • Khi tạo một tác vụ, nhấp vào More, chọn Add trong phần Subtask of và chọn tác vụ mà cần phải thêm tác vụ vừa mới tạo là tác vụ con.
  subtasks2.png
 • Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào biểu đồ Gantt và chọn Create Subtask.
  subtasks3.png
  Bạn có thể tạo một tác vụ hiện tại là tác vụ con của một tác vụ khác trong biểu đồ Gantt bằng cách nhấp vào mũi tên bên cạnh tên tác vụ và phải đảm bảo là đã bật chế độ My sorting.
  subtasks4.png

  Tác vụ ở trên tác vụ đã chọn sẽ là tác vụ chính và tác vụ đã chọn sẽ là tác vụ con.

Điều gì xảy ra khi các tác vụ con được hoàn thành

Có thể bạn sẽ phải cần chức năng hoàn thành tự động tác vụ chính khi tất cả các tác vụ con đã được hoàn thành.

Để làm được điều này, khi tạo một tác vụ mới hoặc tùy chỉnh một tác vụ đã tạo trước đó, bạn nhấp chuột vào Options và kích hoạt tùy chọn Auto complete task when all subtasks are completed (and vice versa).

subtasks5.png
Nếu không kích hoạt tùy chọn này thì khi bạn đóng tác vụ chính, các tác vụ con sẽ là những tác vụ riêng biệt. 

Xác định ngày của tác vụ từ ngày của tác vụ con

Khi bạn làm việc với các tác vụ con, điều khá quan trọng là bạn phải tính toán được thời gian dự kiến bắt đầu và thời gian dự kiến hoàn thành của tác vụ chính dựa trên các ngày của các tác vụ con.

Để làm được điều này, khi tạo một tác vụ mới hoặc chỉnh sửa một tác vụ hiện có, bạn nhấp chuột vào mục Options và kích hoạt tùy chỉnh Derive task dates from subtask dates.

subtasks6.png

Ngày bắt đầu của tác vụ chính sẽ là ngày đầu tiên của các tác vụ con. Ngày kết thúc của tác vụ chính sẽ là ngày hoàn thành cuối cùng của các tác vụ con liên quan.

subtasks7.png