Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Nếu khách hàng hoặc người dùng bên ngoài cần tạo tác vụ và bài đăng trên bản tin hoặc , họ có thể làm việc đó bằng cách gửi email đến một địa chỉ email đặc biệt.

Tạo tác vụ từ một email đến

Mở trang hồ sơ của bạn > nhấp vào Security.

taskactivemail1.jpg

Nhấp vào Forwarding addresses và sao chép địa chỉ đặc biệt trong trường To create task.

taskactivemail2.jpg

Bạn có thể sử dụng địa chỉ này để gửi email tác vụ cho chính mình hoặc chia sẻ nó với đồng nghiệp, đối tác hoặc khách hàng của bạn để đặt tác vụ cho bạn. Chỉ cần chuyển tiếp hoặc gửi một email mới đến địa chỉ email này với tên tác vụ là chủ đề và phần mô tả tác vụ là nội dung của email. Đính kèm các tệp vào email và chúng sẽ được thêm vào dưới dạng tệp đính kèm cho các tác vụ trên bitrix24 của bạn.

tasksactivitystreamemail2.png
Tệp đính kèm không được vượt quá 14Mb.

Tác vụ mới được tạo cho bạn từ email sẽ trông giống như các biểu mẫu tác vụ khác trên bitrix24, có thể được chỉnh sửa bất kỳ lúc nào - ví dụ, bạn có thể chỉ định nó cho một người dùng khác, thêm người tham gia hoặc người quan sát, đặt thời hạn hoàn thành,...Theo mặc định, người chịu trách nhiệmngười tạo tác vụ là người đã gửi email đến.

tasksactivitystreamemail3.png

Tạo bài đăng trên bản tin từ email

Mở trang hồ sơ của bạn > nhấp vào Security.

taskactivemail1.jpg

Nhấp vào Forwarding addresses và sao chép địa chỉ đặc biệt trong trường To create Feed posts.

taskactivemail3.jpg

Gửi một email đến địa chỉ này, chỉ định tiêu đề bài đăng là chủ đề và bài đăng là nội dung của email. Đính kèm tệp vào email, và chúng sẽ được thêm dưới dạng tệp đính kèm vào Dòng hoạt động.

tasksactivitystreamemail5.png
Tệp đính kèm không được vượt quá 25Mb.

There Chức năng này khá hữu ích trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như khi có một email quan trọng từ khách hàng yêu cầu cần phải xử lý ngay hoặc một tin nhắn từ đồng nghiệp người mà người đó mới chỉ được cấp quyền vào email chứ chưa được cấp tài khoản bitrix24.

Theo mặc định, bài đăng trên dòng hoạt động được tạo bằng cách chuyển tiếp email sẽ được gửi từ bạn đến chính bạn. Nếu bạn muốn thêm người khác vào cuộc thảo luận này, hãy nhấp chuột vào More > Add recipients.

tasksactivitystreamemail6.png
Lưu ý! Nếu bạn sử dụng phiên bản Bitrix24 On-Premise (hoặc gói Bitrix24 Cloud Professional plan với tùy chọn Tên miền riêng), bạn cần phải có tài khoản Bitrix24 có thể truy cập từ Internet của mình để có thể tạo một bài đăng trên bản tin bằng cách gửi email. Ngoài ra, hãy đảm bảo thêm bản ghi MX record mail-001.bitrix24.com của máy chủ vào tài khoản tên miền Bitrix24 của bạn. Để làm được điều này, hãy liên hệ với người quản trị tên miền của bạn. Đối với các gói Bitrix24 Cloud khác, người dùng không cần phải thực hiện yêu cầu trên.