Andrey Glushkov
 
Author: Andrey Glushkov

Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.

Các quyền truy cập bên trong nhóm làm việc Bitrix24 có thể được phân theo 2 danh mục chính:


1. Vai trò nhóm: tất cả các thành viên trong nhóm được chia thành 3 nhóm:

  • Chủ nhóm: có toàn quyền truy cập vào nhóm làm việc.
  • Người điều hành nhóm: có quyền truy cập hạn chế do chủ sở hữu nhóm định cấu hình, nhưng có thể mời người dùng vào nhóm làm việc.
  • Thành viên nhóm: người dùng nhóm đơn giản có quyền truy cập do chủ sở hữu nhóm định cấu hình, không thể quản lý người dùng nhóm

2. Cài đặt tính năng: sau khi vai trò giữa người dùng nhóm làm việc được xác định, chủ sở hữu nhóm có thể cấu hình quyền truy cập của người dùng nhóm làm việc vào các công cụ. Cài đặt tính năng có thể được tìm thấy trong Actions> Access permissions:

groupaccess1.png
Có thể cấp quyền truy cập thư viện ảnh, tác vụ, hội thoại, tìm kiếm và wiki trong phần này.
Xin lưu ý rằng các quyền truy cập cho Lịch, Drive & Danh sách được định cấu hình riêng bên trong mỗi phần:
groupaccess2.png