Nhóm làm việc

Dự án và nhóm làm việc trong Bitrix24
  Tác giả: Andrey Glushkov Nhóm làm việc là một cộng đồng người dùng ảo được tạo ra để thảo luận và giải quyết các vấn đề, mục tiêu và nhiệm vụ đã đư...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 1:34 CH
Quyền truy cập nhóm làm việc
  Author: Andrey Glushkov Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên tran...
Tue, 28 Tháng 9, 2021 tại 3:01 CH
Danh sách nhóm làm việc
  Tác giả: Vera Kuchumova Quản lý Hồ sơ hoặc Danh sách giúp bạn quản lý dữ liệu dựa trên hồ sơ. Thư mục của nhà cung cấp, danh mục sản phẩm, các khoả...
Thu, 7 Tháng 10, 2021 tại 3:06 CH
Tổng quan về Wiki
  Tác giả: Andrey Glushkov Định dạng wiki để lưu trữ thông tin đã được chứng minh là kho tàng trí thức được sử dụng nhiều nhất từng được tạo ra. Tron...
Thu, 7 Tháng 10, 2021 tại 2:41 CH
Nhóm làm việc và CRM
  Tác giả: Andrey Glushkov Khi làm việc trong một dự án, bạn thường xuyên làm việc với khách hàng. Điều này có nghĩa là bạn cần tích hợp ngày ghi CRM...
Thu, 7 Tháng 10, 2021 tại 3:06 CH
Nhiệm vụ trong nhóm làm việc
  Tác giả: Andrey Glushkov Các tác vụ có sẵn cho tất cả các nhóm làm việc trong Bitrix24, bao gồm cả các nhóm làm việc Extranet. Chủ sở hữu nhóm có...
Thu, 7 Tháng 10, 2021 tại 3:36 CH
Xóa nhóm làm việc/ chuyển nhóm làm việc vào kho lưu trữ
  Tác giả: Andrey Glushkov Nếu bạn không sử dụng nhóm làm việc nữa, bạn có 2 lựa chọn sau:  Xóa nhóm làm việc  Chuyển vào lưu trữ Xóa nhóm làm...
Fri, 8 Tháng 10, 2021 tại 2:35 CH
Thông báo nhóm làm việc
  Author: Andrey Glushkov Là thành viên nhóm làm việc, bạn có thể nhận được nhiều thông báo khác nhau về các hoạt động của nhóm. Đây là cách để định...
Fri, 8 Tháng 10, 2021 tại 2:58 CH