Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Khi làm việc trong một dự án, bạn thường xuyên làm việc với khách hàng. Điều này có nghĩa là bạn cần tích hợp ngày ghi CRM của mình với hoạt động của dự án. Bên cạnh tùy chọn tiêu chuẩn để tạo nhiệm vụ bên trong bản ghi CRM, bạn cũng có thể kết nối bản ghi CRM với Nhiệm vụ nhóm làm việc hoặc Lịch sự kiện.

Nhiệm vụ & CRM

Để kết nối các nhiệm vụ của nhóm làm việc với biểu mẫu nhiệm vụ mở bản ghi CRM cụ thể, hãy điều hướng đến More > CRM option & chọn khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty hoặc giao dịch bạn muốn thêm. Bạn có thể kết nối nhiệm vụ của mình với nhiều bản ghi CRM cùng một lúc.

Khi bạn có một số nhiệm vụ trong các dự án giống nhau được liên kết với các mục CRM khác nhau, bạn có thể dễ dàng điều hướng giữa chúng trong Tasks List view - thêm cột CRM vào danh sách nhiệm vụ via List Settings:

Lịch & CRM

Bạn cũng có thể kết nối các sự kiện của nhóm làm việc với các bản ghi CRM. Mở Lịch nhóm làm việc và nhấp vào Add để mở biểu mẫu sự kiện mới (hoặc mở sự kiện hiện có để chỉnh sửa). Trong biểu mẫu sự kiện mới, đi tới More > Select CRM items & thêm khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty hoặc giao dịch. Bạn có thể thêm nhiều mục cùng một lúc.