Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Tính năng theo dõi cuộc gọi của Bitrix24 (Call Tracking) cho phép sử dụng các số tổng đài SIP PBX (yêu cầu kết nối SIP).

Đọc thêm tại bài viết - SIP connector là gì?

Nhấp vào Telephony > Configure numbers > chọn kết nối SIP > SIP PBX numbers.

sipcalltracking1.jpg

Bật tùy chọn Nhận số đích từ tiêu đề SIP để tự động phát hiện các số SIP PBX của bạn và sử dụng chúng trong Theo dõi cuộc gọi.

Cách thức hoạt động

SIP sử dụng các tiêu đề đặc biệt có chứa thông tin về số đích.

Những tiêu đề này được lưu trữ tại tệp nhật ký. Bạn có thể xem nhật ký cuộc gọi trong phần Chi tiết cuộc gọi.

Tham khảo thêm trong bài viết - Xem nhật ký cuộc gọi.

Thông tin về số đích được lưu trữ trongdiversionto headers.

Thông tin trong các tiêu đề này có thể khác nhau tùy thuộc vào cài đặt SIP PBX, vì vậy bạn có thể chỉ định thứ tự các tiêu đề mà Bitrix24 sẽ kiểm tra (Tiêu đề ưu tiên):

  • to - số đích;
  • diversion - chuyển hướng cuộc gọi.
sipcalltracking2.jpg
Không phải tất cả PBXs đều truyền các tiêu đề này theo mặc định. Liên hệ với nhà cung cấp hoặc quan trị viên để định cấu hình PBX của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra khi số được nhận diện

Bitrix24 tự động thêm số được phát hiện vào phần Sales Intelligence > Call tracking.

sipcalltracking3.jpg

Số này có thể được chỉ định cho bất kỳ nguồn lưu lượng truy cập nào.

Nếu chưa có cuộc gọi đến nào vào số đó, bạn có thể bổ sung số này vào danh sách theo cách thủ công.
sipcalltracking4.jpg