Vera Kuchumova
 
Tác giả: Vera Kuchumova

Chúng tôi đã cập nhật Bảng tin. Giờ đây, các tin nhắn đã ghim không còn lưu trữ trong một danh sách tổng mà đã được thu gọn vào một cửa sổ duy nhất. Chúng tôi cũng đã thêm các biểu tượng cảm xúc có thể sử dụng trong tin nhắn trên Bảng tin và trong các bình luận.

Thu gọn tin nhắn đã ghim

Trước đây, các tin nhắn đã ghim chồng chất trên trang và cản trở việc đọc các bài viết mới trên Bảng tin.

pinned messages.png

Giờ đây nếu bạn ghim nhiều hơn hai bài viết, chúng sẽ được thu gọn và không ảnh hưởng đến công việc của bạn.

collapsed messages.png

Biểu tượng cảm xúc mới trên Bảng tin và bình luận

Bạn chỉ cần thêm một biểu tượng cảm xúc mới có sẵn vào bài đăng trên Bảng tin hoặc vào phần bình luận trên ứng dụng di động của bạn.

facepalm.png