Bảng tin

Sử dụng Bảng tin (Feed)
  Tác giả: Andrey Glushkov Bảng tin là gì? Feed cho phép người dùng nhận thức được tất cả các hoạt động hiện tại có liên quan đến họ, ví dụ như ti...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:26 CH
Thêm tin nhắn vào Bảng tin
  Tác giả: Andrey Glushkov Bảng tin là công cụ chính để hỗ trợ tương tác giữa các nhân viên trong Bitrix24. Các nhân viên có thể thêm tin nhắn vào ...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:26 CH
Quy trình làm việc trên Bảng tin
  Tác giả: Andrey Glushkov Kiểm tra xem công cụ này đã có sẵn trong gói của bạn hay chưa. Bạn có thể tìm thấy toàn bộ thông tin về các gói Bitrix24...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:26 CH
Cập nhật Bảng tin
  Tác giả: Vera Kuchumova Chúng tôi đã cập nhật Bảng tin. Giờ đây, các tin nhắn đã ghim không còn lưu trữ trong một danh sách tổng mà đã được thu g...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:26 CH
Tìm kiếm trên tài khoản Bitrix24
  Tác giả: Andrey Glushkov Trong thanh tìm kiếm chính của tài khoản Bitrix24, bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm trong sáu danh mục - Nhân viên, Nhóm, mụ...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:27 CH