Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Trong thanh tìm kiếm chính của tài khoản Bitrix24, bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm trong sáu danh mục - Nhân viên, Nhóm, mục and tiểu mục, CRM (khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ, doanh nghiệp) và các tệp lưu trữ trên Bitrix24.Drive:

search1.jpg

Nếu bạn cần tìm kiếm một mục khác trong Bitrix24, hãy cuộn xuống danh sách các mục khác và lựa chọn mục cần tìm.

search2.jpg

Sau khi bạn chọn mục cần tìm, nhấp vào nó và bạn sẽ được chuyển đến muc tương ứng. Các từ hoặc các phần của từ mà bạn gõ vào thanh tìm kiếm chính đã được nhập vào thanh tìm kiếm của mục đã chọn.

search3.jpg

Nó hoạt động theo cùng một cách với cách tìm kiếm thông tin trong các mục khác - Dòng hoạt động, Tác vụ, CRM, Lịch, Quy trình làm việc, v.v.

Tiếp theo, bạn có thể dùng bộ lọc cho thông tin đã tìm thấy để làm cho kết quả tìm kiếm chính xác hơn.

Các bài viết được đề xuất: