Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov
Kiểm tra xem công cụ này đã có sẵn trong gói của bạn hay chưa. Bạn có thể tìm thấy toàn bộ thông tin về các gói Bitrix24 tại pricing page.

Bạn có thể thực hiện một số quy trình làm việc ngay từ Bảng tin.

activityworkflows1.png

Năm quy trình làm việc có sẵn:

 • Quy trình phê duyệt nghỉ phép – yêu cầu nghỉ phép một cách nhanh chóng mà không cần giấy tờ. Các yêu cầu này được phê duyệt đầu tiên bởi (các) trưởng phòng và sau đó sẽ gửi cho trưởng phòng nhân sự để xử lý. Tất cả những việc bạn cần làm là hoàn thiện việc điền thông tin vào các trường tương ứng cho việc nghỉ phép của bạn và thông báo sẽ được gửi về khi yêu cầu nghỉ phép được phê duyệt hoặc từ chối.
  Tham khảo thêm trong bài viết - Leave approval.
 • Công tác – xin phê duyệt cho chuyến công tác và xử lý toàn bộ các bước với quy trình này. Quy trình phê duyệt chuyển lên hê thống phân cấp của công ty và sau đó là kế toán xử lý tài liệu. Bạn sẽ nhận được thông báo khi quy trình phê duyệt chuyển sang một bước mới.
  Tham khảo thêm trong bài viết - Business trip.
 • Đề nghị chung – gửi bất kỳ đề nghị nào đến nhân viên do bạn chỉ định.
  Tham khảo thêm trong bài viết - General request.
 • Đề nghị mua hàng – tạo một đề nghị mua hàng và gửi để phê duyệt. Bao gồm các thông tin và tài liệu liên quan đến việc mua hàng đó.
  Tham khảo thêm trong bài viết - Purchase requests.
 • Báo cáo chi phí – nộp một báo cáo chi phí để được phê duyệt qua cơ cấu công ty (the company structure).
  Tham khảo thêm trong bài viết - Expense report.

Ngoài ra, bạn có thể tạo một quy trình làm việc mới bằng việc nhấp vào Workflows > Workflows in Feed > Create new. Kích hoạt tùy chọn Show in Feed nếu bạn muốn quy trình này hiển thị trên Bảng tin.

activityworkflows2.png

Trong phần Workflows > chọn mục Workflow Tasks, người dùng có thể xem toàn bộ danh sách các công việc yêu cầu họ phải phản hồi. Bộ đếm bên cạnh mục Workflows sẽ hiển thị số lượng các quy trình làm việc yêu cầu bạn phải chú ý.

Tham khảo thêm trong bài viết - Working with workflows.