Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Để thêm địa điểm của sự kiện, bạn chỉ cần thêm tên của địa điểm vào trường Địa điểm (Location) khi thêm một sự kiện mới.

meetingroom1.jpg

Những người dùng đăng ký gói Chuyên nghiệp (Professional) có thể tạo một danh sách các địa điểm và lưu nó lại.

Cách tạo danh sách các địa điểm (phòng họp)

Nhấp chuột vào Thêm phòng họp (Add meeting room).

meetingroom2.jpg

Thêm phòng họp và nhấp vào Lưu (Save).

meetingroom3.jpg

Giờ đây người dùng có thể chọn một trong các địa điểm có trong danh sách khi thêm một sự kiện mới.

meetingroom4.jpg

Sự khả dụng của phòng họp được hiển thị trong trình lập kế hoạch sự kiện.

meetingroom5.jpg