Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Lịch Bitrix24 có thể được trích xuất và xem bằng một ứng dụng của bên thứ ba.

Để lấy đường dẫn trích xuất, hãy đến phần Lịch (Calendar) và nhấp chuột vào Calendars.

ical1.jpg

Nhấp vào nút hamburger cạnh lịch và chọn Export (iCal).

ical2.jpg

Sao chép đường dẫn trích xuất.

ical3.jpg

Đến phần cài đặt của ứng dụng và dán đường dẫn đó vào. Sau khi liên kết lịch Bitrix24 với các ứng dụng, toàn bộ các sự kiện hiện có từ lịch của bạn sẽ được xuất sang các ứng dụng đó.

Xuất lịch và đồng bộ lịch là hai việc khác nhau. Các sự kiện được thêm vào sau khi xuất sang các ứng dụng của bên thứ ba sẽ không được hiển thị trên lịch này.

Tham khảo thêm về đồng bộ lịch: