Andrey Glushkov
 
Tác giả:  Andrey Glushkov

Có một số cấp độ truy cập cho người dùng tài khoản Bitrix24:

  • Nhân viên/ Người dùng: tất cả người dùng mới được mời đều được cấp chức vụ "nhân viên" theo mặc định, trừ trường hợp quản trị viên đặt khác đi.
  • Trưởng bộ phận: người dùng được đặt làm trưởng bộ phận sẽ có quyền truy cập mở rộng vào tài khoản. Ví dụ, những người dùng như vậy sẽ có thể xem nhiệm vụ của cấp dưới, báo cáo công việc (có sẵn trong Bitrix24 gói chuyên nghiệp).
  • Quản trị viên: người dùng đã được cấp quyền truy cập quản trị vào tài khoản. 
  • Người dùng ngoài: người dùng được mời vào nhóm làm việc Extranet được đánh dấu bằng biểu tượng Extranet và có quyền truy cập hạn chế vào tài khoản của bạn. Đọc thêm về Intranet vs Extranet.
Xin lưu ý rằng khi bạn thêm người nhận email vào các nhiệm vụ hoặc bài đăng trong Luồng hoạt động - những người nhận email này không được tính là người dùng tài khoản và không có quyền truy cập vào Bitrix24 của bạn. Những người dùng như vậy nhận được các nhiệm vụ & cập nhật bài viết qua email và có thể cộng tác với chúng qua trang web Mạng Bitrix24, trang này chỉ hiển thị bài đăng hoặc các tác vụ mà người nhận email đã được mời đến.


Quản trị viên tài khoản

Người tạo tài khoản Bitrix24 được cấp quyền truy cập quản trị vào tài khoản theo mặc định. Khi người tạo tài khoản mời người dùng mới - họ cũng có thể cấp cho họ cấp truy cập quản trị (sử dụng tùy chọn “người dùng có quyền truy cập quản trị vào cổng thông tin” bên trong trang hồ sơ người dùng).

Để có thể truy cập tất cả thông tin ẩn (ví dụ: tất cả các tác vụ của một người dùng cụ thể), quản trị viên tài khoản nên bật chế độ Quản trị viên bên trong trang Tiểu sử của chính mình. Nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh Administrator > Admin mode.

accessadmin1.jpg

Để thoát khỏi chế độ Quản trị, vui lòng quay lại trang Hồ sơ của bạn và nhấp vào nút tương ứng:

accessadmin2.jpg

Người tạo tài khoản Bitrix24 có thể (hoặc không) được đặt làm Người giám sát hàng đầu của Công ty (giám đốc). Điều này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào - chỉ cần kéo và thả người giám sát hiện tại sang bộ phận khác hoặc bộ phận nhân viên:

Đặt người dùng khác làm người giám sát:

Vị trí của người giám sát cao nhất cũng có thể bị bỏ trống, trong trường hợp loại hình tổ chức của bạn không bao gồm vai trò của người giám sát.

Xin lưu ý rằng đối với một số cài đặt tài khoản, bạn có thể phải truy cập quản trị. Ví dụ: trang cài đặt tài khoản, ủy quyền OTP, cài đặt Thời gian & Báo cáo, v.v.

Quyền truy cập của quản trị viên vào dữ liệu người dùng tài khoản khác

Điều quan trọng cần đề cập là mặc dù người dùng có quyền quản trị (ở chế độ quản trị) có thể truy cập các bài đăng, tác vụ, tệp của người dùng tài khoản khác, nơi họ chưa được cấp quyền truy cập trực tiếp, vẫn có một số khu vực riêng tư đối với mỗi người dùng tài khoản:

  • Bitrix24 chat riêng tư: các cuộc trò chuyện đôi bên & nhóm riêng tư (đừng nhầm lẫn với các cuộc trò chuyện công khai!) là riêng tư; ngay cả quản trị viên tài khoản cũng không thể truy cập chúng.
  • Trang mạng người dùng Bitrix24, chi tiết đăng nhập và mật khẩu: mỗi người dùng Bitrix24 có thông tin đăng nhập và mật khẩu riêng mà quản trị viên tài khoản không có quyền truy cập. Đăng nhập và mật khẩu của người dùng chỉ có thể được thay đổi trong Mạng Bitrix24 bởi chủ sở hữu của nó.