Andrey Glushkov
 
Tác giả:  Andrey Glushkov

Nếu bạn loại bỏ một người dùng, họ sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 của bạn và dữ liệu của công ty bạn sẽ được an toàn.

Khi bạn loại bỏ một nhân viên, họ không bị xóa hoàn toàn khỏi tài khoản Bitrix24 của bạn. Bạn sẽ có thể ủy quyền các nhiệm vụ, hoạt động của họ trong CRM và lưu các tệp từ ổ đĩa của họ.

Làm thế nào để loại bỏ nhân viên?

Chỉ quản trị viên có thể loại bỏ nhân viên.

Mở trang hồ sơ nhân viên > chọn Actions > Dismiss.

dismiss1.jpg

Bạn cũng có thể sa thải nhân viên bằng cách nhấp vào nút tác vụ bên cạnh tên nhân viên trong mục Employees > bảng Employees.

dismiss2.jpg

Khi bạn loại bỏ một người dùng, điều quan trọng là chỉ định một người chịu trách nhiệm mới cho các nhiệm vụ, tệp, sự kiện lịch hoặc bản ghi CRM của người dùng đó. Dưới đây là cách xử lý dữ liệu của người dùng bị loại bỏ:

  • Tệp: mở Drive của người dùng, di chuyển tất cả các tệp và thư mục vào một thư mục chung và chia sẻ nó với những người dùng khác.
  • Nhiệm vụ: mở danh sách Nhiệm vụ, chọn nhiệm vụ và áp dụng hành động nhóm cho chúng: ví dụ: đối với các nhiệm vụ đang diễn ra (trong đó người dùng bị sa thải chịu trách nhiệm) - chỉ định người chịu trách nhiệm.
  • Lịch: bạn có thể thêm lịch của người dùng này vào mục yêu thích.
  • CRM: mở danh sách hồ sơ CRM (ví dụ: khách hàng tiềm năng), lọc tất cả khách hàng tiềm năng theo người dùng chịu trách nhiệm = người dùng bị loại bỏ, chọn tất cả hồ sơ và áp dụng hành động nhóm - Chỉ định người chịu trách nhiệm. Quan trọng: hãy đảm bảo rằng bạn đã định cấu hình Quyền truy cập CRM để bạn có toàn quyền truy cập vào tất cả các bản ghi của người dùng bị loại bỏ.

Làm thế nào để thuê lại nhân viên bị sa thải ?

Để thuê lại nhân viên, sử dụng bộ lọc Dismissed persons trong Employees tab. Sau đó chọn nhân viên > chọn nút hành động > Hire.

Người dùng này sẽ có thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 bằng thông tin đăng nhập của họ đã sử dụng trước khi bị loại bỏ.

Quan trọng: nếu không có tùy chọn Người bị sa thải trong bộ lọc, bạn cần bật tùy chọn Hiển thị nhân viên bị sa thải trong Cài đặt Bitrix24 của mình.