Andrey Glushkov
 
Author: Andrey Glushkov

Người tạo tài khoản Bitrix24 (người dùng đã đăng ký tài khoản Bitrix24 của bạn) được coi là quản trị viên đầu tiên  và chủ sở hữu tài khoản .Quản trị viên đầu tiên nhận thông báo qua email của hệ thống (ví dụ: đăng ký đã được kéo dài, thông tin về hội thảo trên web, email quảng cáo, v.v.).

Nếu bạn muốn thay đổi quản trị viên đầu tiên, bạn cần phải:

 1. Chỉ định quản trị viên thứ hai, người sẽ trở thành quản trị viên chính sau khi bãi nhiệm quản trị viên đầu tiên. Nếu bạn sử dụng gói Miễn phí, bạn cần nâng cấp lên gói thương mại.
  Bạn có thể đọc thêm về cách chỉ định quản trị viên trong bài viết - Cấp quyền quản trị viên cho người dùng.
 2. Thay mặt quản trị viên, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Bitrix24. Chọn biểu tượng Help > chọn Ask question.
  thefirstadmin1.jpg

  Đọc thêm về cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Bitrix24 trong bài viết - Bitrix24 Support.

  Quan trọng: trò chuyện hỗ trợ Bitrix24 chính thức có biểu tượng màu xanh lam với ký hiệu "24" trên đó. Điều này sẽ giúp bạn thấy sự khác biệt giữa cuộc trò chuyện Hỗ trợ Bitrix24 chính thức và các cuộc trò chuyện khác.
 3. Thêm thông tin về quản trị viên thứ hai vào tin nhắn trong cuộc trò chuyện Hỗ trợ Bitrix24. Sau khi bạn gửi tin nhắn, tin nhắn sẽ được xử lý bởi các chuyên gia của Nhóm hỗ trợ Bitrix24 và quản trị viên thứ hai sẽ trở thành quản trị viên đầu tiên.
 4. Sau khi thay đổi quản trị viên đầu tiên, bạn có thể loại họ khỏi hệ thống.
Bạn chỉ có thể thay đổi quản trị viên đầu tiên một lần.