Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Bất kỳ công ty nào cũng có các quy tắc, hướng dẫn, Câu hỏi thường gặp, v.v. mà nhân viên cần có quyền truy cập. Bạn có thể thêm tất cả thông tin này vào cơ sở kiến thức của công ty!

Để tạo cơ sở kiến thức về công ty, hãy nhấp vào Cơ sở kiến thức> Cơ sở kiến thức mới:

companyknowledge1.jpg

Chọn một mẫu, chỉ định tên và mô tả cơ sở tri thức, rồi chọn một chủ đề màu:

companyknowledge2.jpg

Sau đó, bạn có thể tạo và chỉnh sửa các trang kiến thức cơ bản.

companyknowledge3.jpg

Theo mặc định, tất cả nhân viên công ty của bạn có toàn quyền truy cập vào tất cả các cơ sở kiến thức của công ty. Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào tất cả các cơ sở tri thức hoặc cơ sở tri thức cụ thể.

Số lượng cơ sở kiến thức công ty bạn có thể tạo tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.