Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Bạn có thể tạo cơ sở kiến thức trong bất kỳ nhóm làm việc hoặc dự án nào.

Bật tính năng này khi tạo nhóm làm việc / dự án mới hoặc khi chỉnh sửa nhóm hiện có:

workgroupknowledge1.jpg

Sau đó chọn nút Cơ sở kiến thức:

workgroupknowledge2.jpg

Chọn một mẫu, chỉ định tên và mô tả cơ sở tri thức, rồi chọn một chủ đề màu:

workgroupknowledge3.jpg

Bạn đã sẵn sàng để thêm và chỉnh sửa các trang cơ sở kiến thức.

workgroupknowledge4.jpg

Bất kỳ thành viên nào của nhóm làm việc / dự án đều có thể chỉnh sửa cơ sở kiến thức của nó.

Bạn chỉ có thể tạo một cơ sở kiến thức cho mỗi nhóm làm việc hoặc dự án. Số lượng nhóm làm việc / dự án bạn có thể tạo là không giới hạn bất kể gói Bitrix24 của bạn là gì.
Người dùng Extranet không thể chỉnh sửa cơ sở kiến thức.