Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Cơ sở kiến thức trong Bitrix24 bao gồm các trang được kết nối với nhau. Bạn có thể thêm các khối bằng văn bản và hình ảnh vào các trang này. Tất cả các trang được hiển thị trong menu điều hướng cơ sở tri thức.

Thêm trang

Bạn có thể thêm trang bằng cách chọn Chỉnh sửa hoặc Trang mới.

editknowledge1.jpg

Nếu bạn nhấp vào nút Chỉnh sửa, hãy nhấp vào Thêm mục menu để thêm trang mới. Bạn cũng có thể nhấp vào tên của các mục khác để đổi tên các trang hiện có.

editknowledge2.jpg

Nếu bạn nhấp vào nút Trang mới, bạn sẽ cần chỉ định tên trang và nhấp vào nút dấu kiểm.

editknowledge4.jpg

Các trang mới sẽ được thêm vào menu điều hướng.

editknowledge5.jpg
Đọc thêm trong bài viết - Standard and nested menus.

Chỉnh sửa text

Các trang bao gồm các khối với văn bản và hình ảnh.

editknowledge6.jpg

Bấm vào văn bản bạn muốn chỉnh sửa và thay thế nó bằng văn bản của bạn. Bạn có thể sử dụng thanh công cụ để thay đổi định dạng văn bản.

editknowledge3.jpg

Đổi ảnh

Nhấp vào hình ảnh bạn muốn thay thế > nhấp vào nút Tải lên.

editknowledge7.jpg

Nghiệp vụ với khối chữ

Bạn có thể thực hiện các hành động khác nhau với các khối bằng cách sử dụng bảng tác vụ ở bên phải. Nhấp vào mũi tên để di chuyển khối lên hoặc xuống, nhấp vào nút thùng rác để xóa khối.

editknowledge8.jpg

Nhấp vào nút Tác vụ để mở rộng menu tác vụ.

editknowledge9.jpg

Nếu bạn cần thêm nhiều mục khối giống nhau, bạn có thể nhấp vào nút + để thêm chính xác cùng một mục.

editknowledge10.jpg

Thay đổi thiết kế khối

Nhấp vào nút Thiết kế để định cấu hình đệm, lề, màu nền, v.v.

editknowledge11.jpg

Thêm khối

Để thêm một khối mới, hãy nhấp vào nút Thêm khối.

editknowledge12.jpg

Chọn loại khối bạn muốn thêm trong menu bên trái.

editknowledge13.jpg