Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov


Có một nút Tiện ích mở rộng trong một số phần. Nút này cho phép bạn thêm một cơ sở kiến thức mới vào phần này.

Bạn có thể thêm một số tình huống công việc điển hình vào cơ sở kiến thức. Ví dụ, cách làm việc với các nhiệm vụ hoặc cách điền vào hồ sơ của một nhân viên.

kbtosection1.jpg

Các phần mà bạn có thể thêm cơ sở kiến thức

Ví dụ: bạn có thể thêm cơ sở kiến thức chứa thông tin về việc điền vào hồ sơ của một nhân viên vào phần hồ sơ.

kbtosection2.jpg

Hoặc bằng cách nhấp vào nút hồ sơ> Tiện ích mở rộng.

kbtosection3.jpg

Bạn có thể thêm cơ sở kiến thức nhóm làm việc/ dự án bằng cách nhấp vào nút tương ứng.

Đọc thêm về cơ sở kiến thức nhóm làm việc / dự án trong bài viết - Workgroup (project) knowledge base.
kbtosection4.jpg

Bạn có thể thêm cơ sở kiến thức chứa thông tin về cách làm việc với các tác vụ vào phần Nhiệm vụ.

kbtosection5.jpg

Hoặc về cách làm việc với các quy tắc tự động hóa trong các tác vụ bằng cách nhấp vào Quy tắc tự động hóa> Tiện ích mở rộng.

kbtosection6.jpg

Ngoài ra, bạn có thể thêm cơ sở kiến thức về làm việc trong CRM vào các phần CRM.

kbtosection7.jpg

Cách thêm cơ sở kiến thức mới

Ví dụ: bạn cần bổ sung cơ sở kiến thức với thông tin về cách làm việc với các nhiệm vụ. Chuyển đến phần Nhiệm vụ> nhấp vào Tiện ích mở rộng> Tạo cơ sở kiến thức.

kbtosection9.jpg

Chọn một trong các mẫu hoặc tạo cơ sở kiến thức mới từ đầu.

kbtosection10.jpg

Nhấp vào Trang mới để thêm một trang mới vào cơ sở kiến thức. Nhấp vào Thêm khối để thêm một khối mới vào trang.

kbtosection11.jpg

Tên cơ sở tri thức đã tạo sẽ được hiển thị thay cho dấu hiệu "Phần mở rộng" và sẽ được thêm vào danh sách cơ sở tri thức đã tạo trong phần này.

kbtosection12.jpg