Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.

Mặc dù có người đưa tin và mạng xã hội, nhưng email vẫn là một cách phổ biến để giao tiếp với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp.


Webmail trong Bitrix24 được kết nối với CRM, Tasks và Calendar.


Xử lý thư, tạo khách hàng tiềm năng chỉ bằng một cú nhấp chuột và tạo nhiệm vụ bằng cách kết nối địa chỉ email của bạn với Bitrix24!

Cách sử dụng

Nhấp vào nút Webmail để kết nối địa chỉ email của bạn với Bitrix24.

Nếu bạn không thể tìm thấy nhà cung cấp dịch vụ email của mình trong danh sách, hãy kết nối địa chỉ email của bạn qua IMAP.

Bạn sẽ cần chỉ định địa chỉ máy chủ IMAP và cổng khi định cấu hình kết nối IMAP. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt này tại đây:

Khi kết nối địa chỉ email qua IMAP, hãy đảm bảo rằng chứng chỉ SSL của bạn hợp lệ. Chứng chỉ tự ký không được áp dụng. Sự hiện diện của một chứng chỉ được xác định tự động.

Ví dụ: hãy kết nối địa chỉ Gmail.


Nhấp vào Xác thực và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

Cấp cho Bitrix24 các quyền truy cập cần thiết bằng cách nhấp vào Cho phép.

Số lượng hộp thư được kết nối trên mỗi nhân viên tùy thuộc vào gói Bitrix24.

Cài đặt Mailbox 

Bây giờ khi hộp thư được kết nối, bạn cần phải cấu hình hộp thư.


Chỉ định khoảng thời gian mà hệ thống sẽ tìm nạp tin nhắn - một tuần, một tháng, hai hoặc ba tháng.


Bạn có thể chỉ định tên hộp thư và tên người gửi bằng cách nhấp vào Edit more parameters.


Bitrix24 hỗ trợ gửi email thông qua máy chủ SMTP. Chỉ cần chỉ định địa chỉ máy chủ SMTP và cổng, đăng nhập và mật khẩu.

Đọc thêm về cách gửi email qua máy chủ SMTP trong bài viết - Use SMTP server to send emails.

Tích hợp CRM

Kích hoạt tùy chọn Liên kết tới CRM và tất cả các thông báo sẽ đến được CRM.


Theo mặc định, Bitrix24 tự động tạo một khách hàng tiềm năng mới cho mỗi tin nhắn đến mới và tạo một liên hệ mới cho mỗi tin nhắn gửi đi mới.

Ngoài ra, bạn có thể chỉ định khoảng thời gian mà Bitrix24 sẽ xử lý tin nhắn.


Bạn có thể chỉ định địa chỉ email mà Bitrix24 sẽ tạo khách hàng tiềm năng mới cho mỗi thư đến mới.

Thứ tự phân phối đầu mối khách hàng tiềm năng và liên hệ - chỉ định nhân viên sẽ làm việc với khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ mới trong CRM. Khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ mới được phân bổ đồng đều, chính xác như người dùng được xếp hàng và không quan trọng nếu người dùng có trực tuyến hay không.

connectwebmail11.png

Truy cập Mailbox 

Chỉ định nhân viên có thể xử lý thư trong hộp thư này.

Theo mặc định, chỉ người dùng đã kết nối hộp thư mới có thể truy cập thư trong đó.

Xong! Hộp thư đã được cấu hình và sẵn sàng để sử dụng.