Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Bạn có thể gửi tin nhắn email ngay từ Bitrix24 CRM! Lịch sử tin nhắn được lưu vào biểu mẫu bản ghi CRM tương ứng.

Cách gửi email từ CRM

Kiểm tra số lượng email có thể được gửi từ CRM mỗi tháng trong gói của bạn. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.

Chỉ cần nhấp vào Email trong biểu mẫu bản ghi CRM.

emailsendcrm1.png

Tất cả các tin nhắn đi và đến có thể được tìm thấy trong biểu mẫu bản ghi CRM.

emailsendcrm2.png

Làm thế nào để biết nếu tin nhắn đã được đọc hay chưa

Điều quan trọng là không chỉ biết rằng người nhận đã nhận được tin nhắn của bạn mà còn phải đọc nó. Bạn có thể xem thông tin này trong biểu mẫu bản ghi CRM.

emailsendcrm3.png

Thêm người gửi

Khi gửi email, bạn có thể gửi nó từ một địa chỉ email không được kết nối với Bitrix24.

Chỉ cần nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh trường Từ > Thêm người gửi.

emailsendcrm4.png

Điền tên và địa chỉ email của bạn.

emailsendcrm5.png

Bạn sẽ nhận được thư xác nhận đến địa chỉ email này. Sau khi xác nhận quyền sở hữu của mình, bạn sẽ có thể chọn địa chỉ email này trong trường Từ.

Ngoài ra, bạn có thể gửi email bằng máy chủ SMTP.

Bạn có thể đọc thêm về cách gửi email qua máy chủ SMTP trong bài viết - Use SMTP server to send emails.

Bạn có thể chọn người gửi bổ sung ở mọi nơi bạn có thể gửi email - ở dạng bản ghi CRM (khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, hoạt động, v.v.), trong các quy tắc tự động hóa CRM và trong tiếp thị CRM.

Lưu ý: Có một số thời điểm quan trọng khi định cấu hình người gửi bổ sung:
 • Khi cấp quyền địa chỉ email thông qua mã từ thư xác nhận, các email sẽ được gửi qua máy chủ Bitrix24.
 • Khi cấu hình máy chủ SMTP, các email sẽ được gửi qua máy chủ SMTP được chỉ định.
 • Giới hạn email áp dụng cho cả hai tùy chọn này.
 • Máy chủ SMTP thường có các giới hạn riêng và hạn chế gửi thư hàng loạt, hoặc thậm chí có thể chặn tài khoản của bạn nếu các giới hạn này bị vượt quá.
 • Bạn không thể định cấu hình người gửi bổ sung thông qua máy chủ SMTP của riêng mình trong Bitrix24 On-Premise.

Các cách khác để gửi email từ CRM

Bạn cũng có thể gửi email từ CRM theo những cách sau:

 • Mở trang Activities > chọn Add > E-mail.
  emailsendcrm6.png
  Hoạt động mới sẽ được tạo khi gửi email.
 • Chọn Stream > E-mail.
  emailsendcrm7.png
Kích thước của cả tệp đính kèm email gửi đi và gửi đến trong CRM không được vượt quá 14,3 Mb. Nếu không, email sẽ không được nhận hoặc gửi đi.