Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Bạn có thể kích hoạt tùy chọn quản lý thời gian trong menu cài đặt.

Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.
startworkday3.jpg

Cách kích hoạt tùy chọn quản lý thời gian

Nếu bạn kích hoạt tùy chọn quản lý thời gian, tùy chọn báo cáo công việc cũng sẽ được kích hoạt.

Nhấp vào Cài đặt> cuộn xuống phần Dịch vụ> bật tùy chọn Quản lý thời gian và báo cáo công việc.

startworkday9.jpg

Sau đó, bạn có thể tắt tùy chọn này cho các nhân viên hoặc phòng ban cụ thể trong phần Thời gian và Báo cáo> Thời gian làm việc.

startworkday8.jpg

Cách bấm giờ vào/ ra

Để bắt đầu ngày làm việc của bạn, hãy nhấp vào nút Clock in. Sau khi bắt đầu ngày làm việc của bạn, đồng hồ sẽ hiển thị Thời lượng ngày làm việc.

startworkday10.jpg

Nếu bạn quên bấm giờ, bạn luôn có thể nhấp vào nút Change clock-in time. Sau đó, chọn giờ theo đồng hồ và chỉ định lý do thay đổi giờ theo đồng hồ. Người giám sát của bạn sẽ cần phải phê duyệt nó.

startworkday4.jpg

Nếu bạn cần tạm dừng bộ đếm thời gian ngày làm việc, hãy nhấp vào nút Break. Một bộ đếm thời gian khác sẽ xuất hiện hiển thị thời lượng nghỉ. Khi giải lao của bạn kết thúc, hãy nhấp vào nút Tiếp tục. Bộ đếm thời gian sẽ tiếp tục đếm thời lượng ngày làm việc.

Khi bạn kết thúc ngày làm việc của mình, hãy nhấp vào nút Clock out. Đôi khi, nhân viên quên đồng hồ vì những lý do khác nhau. Chỉ cần nhấp vào nút Change clock-out time và chỉ định lý do thay đổi thời gian chờ của đồng hồ. Người giám sát của bạn sẽ cần phải phê duyệt nó.

startworkday2.jpg

Nếu bạn quên đóng ngày làm việc trước đó, bạn sẽ không thể bắt đầu một ngày làm việc mới mà không kết thúc ngày làm việc trước đó.

startworkday1.jpg
Nếu ngày làm việc trước đó chưa kết thúc, nó sẽ được hiển thị là đã hết hạntrong phần Thời gian làm việc.
startworkday7.jpg

Khi bạn kết thúc ngày làm việc, thông tin về thời gian vào/ ra của đồng hồ và thời lượng ngày làm việc sẽ tự động được thêm vào phần Thời gian làm việc.

Lịch hàng ngày

Bạn có thể thêm một nhiệm vụ mới ngay trong bảng quản lý Thời gian hoặc chọn một nhiệm vụ hiện có từ danh sách. Nếu bạn có một nhiệm vụ với tùy chọn theo dõi thời gian được bật và đã khởi động trình theo dõi thời gian, sẽ có hiển thị thông tin về thời gian dành cho công việc của tác vụ này. Ngoài ra, bạn có thể tạm dừng trình theo dõi thời gian hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở đó.

startworkday11.jpg

Bạn cũng có thể thêm sự kiện vào lịch của mình trong phần Kế hoạch hàng ngày. Nếu bạn bật tùy chọn vắng mặt, sự kiện sẽ được thêm vào lịch với dấu cho biết rằng bạn không ở văn phòng. Thông tin này sẽ được đồng nghiệp của bạn nhìn thấy và họ sẽ không sắp xếp bất kỳ cuộc họp nào có sự tham gia của bạn trong thời gian này.

Tổng kết hàng ngày

Bạn có thể thêm thông tin vào phần Tóm tắt hàng ngày và nó sẽ được tự động thêm vào phần Báo cáo công việc.

startworkday6.jpg