Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Bitrix24 CRM có danh mục hàng hóa riêng. Bạn có thể thêm sản phẩm mới, chỉnh sửa các sản phẩm có sẵn, đặt thông số sản phẩm, thêm các biến thể của sản phẩm,.v.v.

Thêm sản phẩm

Để thêm một sản phẩm, hãy đến phần CRM > Products > nhấp vào Add simple product.

addprod.jpg

Thêm mô tả ngắn, giá cả, hình ảnh của sản phẩm và bấm lưu để sản phẩm xuất hiện trong danh mục hàng hóa của bạn.

newprod.jpg
Tìm hiểu thêm trong bài viết - Add products to the catalog.

Thêm các biến thể của hàng hóa

Nếu bạn có các hàng hóa giống nhau, chỉ là khác về kích cỡ, màu sắc, nhãn hiệu...thì bạn có thể thêm các biến thể của sản phẩm đó.

variant6.jpg
Tìm hiểu thêm trong bài viết - Working with the product variants.

Hệ thống lưới sản phẩm

Bạn có thể chỉnh sửa các sản phẩm và thông số của chúng bằng cách nhấp vào "Chỉnh sửa" ("Edit") mà không cần phải mở từng thẻ sản phẩm.

prodgrid4.jpg
Tìm hiểu thêm trong bài viết - Working with the product grid.