Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Quản trị viên có thể tạo các trường mới trong biểu mẫu hồ sơ của người dùng và đặt chế độ xem hồ sơ tiêu chuẩn cho tất cả người dùng.

Tạo trường thông tin mới

Mở hồ sơ cá nhân của bạn và nhấp chuột vào Create field.

Nếu một trường thông tin đã được tạo và đang bị ẩn, hãy nhấp chuột vào Chọn trường (Select field) để hiển thị.
standardprofileview1.png

Chọn loại trường thông tin và đặt cấu hình cho nó.

standardprofileview2.png

Nhấp vào Save để trường thông tin này được thêm vào tất cả các biểu mẫu hồ sơ của người dùng.

Đặt chế độ xem hồ sơ tiêu chuẩn cho tất cả người dùng

Nhấp vào Xem hồ sơ tiêu chuẩn (Standard profile view) > Đặt chế độ xem hồ sơ tiêu chuẩn cho tất cả người dùng (Set as standard profile view for all users).

standardprofileview3.png
Nhân viên có thể sử dụng chế độ xem hồ sơ tiêu chuẩn hoặc đặt cấu hình chế độ xem tùy chỉnh của riêng họ. Nếu người dùng nhấp vào Đặt lại chế độ xem hồ sơ (Reset profile view), chế độ xem hồ sơ sẽ được đặt thành chế độ đã được chọn bởi quản trị viên.