Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Trang hồ sơ Bitrix24 là nơi bạn có thể xem và quản lý toàn bộ tài khoản Bitrix24 của mình: chỉnh sửa hồ sơ Bitrix24 của bạn trên các tài khoản được kết nối với Bitrix24, truy cập chỉ bằng một cái nhấp chuột vào bất kỳ một tài khoản Bitrix24 nào mà bạn là quản trị viên hoặc được mời tham gia.

network1.jpg

Có hai cách để truy cập trang hồ sơ Bitrix24 của bạn:

network1.jpg

Tại đây bạn có thể:

Chỉnh sửa hồ sơ Bitrix24

Bạn có thể chỉnh sửa tên, họ và tải ảnh đại diện. Bật tùy chọn Cập nhật thông tin người dùng trên tất cả các tài khoản kết nối (Update user account information on all connected Bitrix24) để áp dụng các thay đổi cho tất cả các tài khoản Bitrix24 của bạn.

network2.jpg

Đổi tên tài khoản Bitrix24 của bạn

Khi tạo một tài khoản Bitrix24 mới, hệ thống sẽ đưa ra một cái tên ngẫu nhiên. Quản trị viên có thể đổi tên tài khoản Bitrix24 nhưng chỉ được một lần.

network3.jpg

Kết nối với số điện thoại và địa chỉ thư điện tử

Bạn có thể thêm số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử để có thể truy cập tài khoản Bitrix24 của mình bằng các thông số này. Ngoài ra, khi thay đổi số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử thì bạn có thể cập nhật cho tất cả hồ sơ tài khoản Bitrix24 của bạn (trường Mobile phoneContact email).

network4.jpg
Nếu bạn kết nối số điện thoại của mình với tài khoản Bitrix24, bạn sẽ nhận được một dãy số để nhập qua tin nhắn. Tương tự như thế với việc kết nối địa chỉ thư điện tử của bạn - bạn sẽ nhận được một tin nhắn qua địa chỉ thư điện tử này. Để khôi phục quyền truy cập vào tài khoản Bitrix24 của bạn, bạn có thể sử dụng số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử này.

Đổi mật khẩu

Bạn có thể thay đổi mật khẩu tài khoản Bitrix24 của bạn bằng cách nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới.

network5.jpg

Kết nối với mạng xã hội

Bạn có thể đặt cấu hình truy cập mạng xã hội và kết nối hồ sơ cá nhân trên mạng xã hội của bạn với tài khoản Bitrix24.

network6.jpg

Bạn cũng có thể bỏ kết nối mạng tại đây.

Tạo tài khoản Bitrix24 mới

Bằng cách nhấp chuột vào nút tương ứng, bạn có thể tạo tài khoản Bitrix24.

network8.jpg

Không thể kết hợp các tài khoản Bitrix24.Passport khác nhau. Hãy chắc chắn rằng tài khoản Passport của tài khoản Bitrix24 mới là chính xác.

Xóa hồ sơ Bitrix24

Nếu không có tài khoản Bitrix24 nào kết nối với hồ sơ Bitrix24 của bạn, bạn có thể xóa hồ sơ của mình.

network7.jpg