Dmitry Shmigelsky
 
Tác giả: Dmitry Shmigelsky

Bạn có thể tải xuống ứng dụng Bitrix24 dành cho máy tính để bàn trên trang này. Khi khởi chạy, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 Cloud hoặc tại chỗ bằng địa chỉ tài khoản và thông tin đăng nhập của người dùng. Nhập địa chỉ tài khoản Bitrix24, địa chỉ email (số điện thoại hoặc thông tin đăng nhập) và mật khẩu của bạn> nhấp vào nút Đăng nhập.

Bitrix24 Log in to desktop address.jpg

Ngoài ra, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Mạng Bitrix24 của mình bằng tùy chọn Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu để truy cập bất kỳ tài khoản Bitrix24 nào trong số nhiều tài khoản Bitrix24 của bạn và mở nó trong ứng dụng máy tính để bàn.

Bitrix24 Log in to desktop network.jpg

Nhập địa chỉ email của bạn (số điện thoại hoặc thông tin đăng nhập), nhấp vào nút Tiếp theo và nhập mật khẩu. Nếu bạn có ủy quyền mạng xã hội, hãy nhấp vào biểu tượng tương ứng.

Bitrx24 Sign in to Bitrix24 Network.jpg

Chọn tài khoản bạn muốn truy cập bằng cách nhấp vào nút Bắt đầu.

Bitrix24 Network account list.jpg

Xong! Bạn đã đăng nhập thành công vào ứng dụng Bitrix24 Desktop.