Vera Kuchumova
 
Tác giả: Vera Kuchumova

Nếu không có sản phẩm nào trong danh mục CRM, hãy tạo hoặc nhập chúng. Nếu các sản phẩm bạn muốn đưa lên trang web đã có trong danh mục, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Ảnh cho cửa hàng trực tuyến của bạn

Mở mục Online Store và đến trang chủ.

home_page.jpg

Chọn sản phẩm mong muốn và chọn Edit.

edit_photo.jpg

Chọn Select trong Section ID.

section_ID.jpg

Chọn thư mục có các sản phẩm mong muốn.

sections.jpg

Lưu các thay đổi và xuất bản trang web. Sau khi xuất bản, bạn có thể xem sản phẩm trông như thế nào trên trang web.

save_settings.jpg