CRM + Cửa hàng trực tuyến

Thêm sản phẩm vào cửa hàng trực tuyến
  Tác giả: Vera Kuchumova Nếu không có sản phẩm nào trong danh mục CRM, hãy tạo hoặc nhập chúng. Nếu các sản phẩm bạn muốn đưa lên trang web đã có tr...
Mon, 6 Dec, 2021 at 9:35 AM
Thông tin liên hệ trên trang web
  Tác giả: Vera Kuchumova Tạo một cửa hàng trực tuyến, bạn chỉ định thông tin liên hệ để khách hàng có thể xem trên trang web. Theo mặc định, th...
Mon, 6 Dec, 2021 at 10:33 AM
Tạo CRM + Cửa hàng trực tuyến
  Tác giả: Vera Kuchumova Đến mục Contact Center và chọn biểu tượng CRM + Online Store. Chọn Create your Online Store in just a few clicks. Chỉ...
Wed, 8 Dec, 2021 at 3:43 PM