Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên pricing page.

Bạn có thể đặt mục tiêu bán hàng cho từng đại lý bán hàng của mình và theo dõi tiến trình của họ. Có hai loại mục tiêu bán hàng. Đầu tiên, bạn có thể nhập số giao dịch phải giành được trong một khoảng thời gian nhất định. Hoặc, nếu bạn muốn, mục tiêu bán hàng có thể được đặt thành khối lượng bán hàng cần thiết.

Dù bằng cách nào, đặt mục tiêu bán hàng là một cách tuyệt vời để thúc đẩy nhân viên của bạn và bán được nhiều sản phẩm hơn.

Bạn có thể thấy lựa chọn này trong mục CRM Analytics > Sales > Sales plan. Chọn Configure sales target.

salesplan1.jpg

Định cấu hình mục tiêu bán hàng:

  • select target period - ví dụ: kế hoạch bán hàng cho một tháng hoặc cả năm;
  • select target - tổng doanh số bán hàng hoặc số lượng giao dịch;
  • Sales Target view - bởi nhân viên, theo đường ống, toàn công ty.

Thêm đại lý bán hàng và đặt mục tiêu riêng cho họ. Nhấp Save.

salesplan2.jpg

Tiện ích sẽ hiển thị thanh tiến trình mục tiêu bán hàng. Nhấp vào nút + bên cạnh tên người dùng để xem thêm chi tiết.

salesplan3.jpg

Bạn sẽ thấy thông tin về mục tiêu bán hàng cá nhân của nhân viên này:

salesplan4.jpg

Quyền truy cập

Để định cấu hình quyền truy cập vào Mục tiêu Bán hàng, vui lòng chuyển đến CRM > Settings > Permissions > Access Permissions, chỉnh sửa vai trò và chọn cấp độ truy cập cho Sales Target. Bạn có thể đặt quyền truy cập là chỉ mục tiêu cá nhân, quyền truy cập mục tiêu cá nhân và bộ phận, tất cả hoặc quyền truy cập bị từ chối. Xin lưu ý rằng cột Cập nhật cho Mục tiêu Bán hàng cho phép tạo và chỉnh sửa mục tiêu.

salesplan5.jpg