Phân tích CRM

1.1 Kế hoạch bán hàng
  Tác giả: Andrey Glushkov Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên pr...
Thu, 9 Tháng 12, 2021 tại 10:06 SA
2.1 Báo cáo khách hàng thường xuyên
  Tác giả: Andrey Glushkov Báo cáo Khách hàng thường xuyên cho biết có bao nhiêu khách hàng đã mua hàng từ bạn trong khoảng thời gian được chọn. Bạn...
Fri, 14 Tháng 1, 2022 tại 1:51 CH