Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Báo cáo Khách hàng thường xuyên cho biết có bao nhiêu khách hàng đã mua hàng từ bạn trong khoảng thời gian được chọn.

Bạn có thể tìm thấy báo cáo này trong phần Phân tích CRM> Khách hàng> Khách hàng thường xuyên.

regclients1.jpg

Các cột trong báo cáo được tạo tự động và hiển thị số lượng giao dịch đã được đóng trong khoảng thời gian đã chọn, tức là báo cáo hiển thị số lượng khách hàng có cùng số lượng giao dịch đã đóng trong khoảng thời gian báo cáo. 

regclients2.jpg

Nếu bạn di chuột qua cột, thống kê của cột này sẽ được hiển thị:

  • Liên hệ - số lượng địa chỉ liên hệ với các giao dịch giành được thành công.
  • Công ty - số lượng công ty có giao dịch giành được thành công.
  • Số lượng - tổng số giao dịch đã thắng trong nhóm khách hàng này.
  • Phần trăm tổng doanh thu - số tiền giao dịch giành được trong nhóm khách hàng này tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền giao dịch đã giành được.

Bảng Khách hàng theo số lượng giao dịch hiển thị địa chỉ liên hệ và công ty, tổng số giao dịch, tổng số giao dịch đã thắng, tổng số giao dịch đã thắng và tỷ lệ chuyển đổi (tỷ lệ phần trăm số giao dịch đã thắng trên tổng số giao dịch).

Dữ liệu trong báo cáo được lọc theo kỳ báo cáo đã chọn. Bạn cũng có thể lọc dữ liệu theo các trường khác nếu cần.

regclients3.jpg
Nếu một số liên hệ được kết nối với một giao dịch, giao dịch này sẽ được tính là được kết nối với liên hệ đầu tiên.