Tác giả: Stacy Smith

Bản tiếng Anh


Khi một tài khoản được tạo, nó sẽ được đặt một tên ngẫu nhiên (tên miền cấp 3), ví dụ b24-wkwnk9.bitrix24.com.

 

Bạn có thể đổi tên này thành một tên phù hợp hơn, chẳng hạn như 

my-company.bitrix24.com. Nếu tên miền này được chấp nhận, 

bạn có thể thay đổi miễn phí một lần.

 

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/565/c0vdxz2a6nlaizgxtjyp8cn04t3dkfba/change_company_name.jpg

 

 Ngoài ra, bạn có thể thay đổi địa chỉ Bitrix24 trong phần tương ứng trên trang Cài đặt:


https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/b0e/ywht9wsfk88mlqtfdqr4h2xmka10pj1w/account_settings.jpg

 

Chỉ tài khoản quản trị viên mới có thể thay đổi tên của Bitrix24 khi khởi chạy lần đầu.


Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí