Tác giả: Andrey Glushkov


Bản tiếng Anh


Có rất nhiều khả năng để nhập các loại dữ liệu khác nhau dưới dạng tệp .CSV vào Bitrix24.

Ngoài ra, bạn có thể di chuyển từ các hệ thống khác sang Bitrix24 bằng các ứng dụng Marketplace. Các ứng dụng này giúp bạn chuyển cơ sở dữ liệu sang Bitrix24 CRM một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Xem các ứng dụng khả dụng trong phần này - Ứng dụng chuyển dịch (Migration).

 

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/8e2/migration1.png

 

Hoặc nhấn vào CRM > Cài đặt (Settings) > Ứng dụng (Applications) > chuyển dịch từ CRM khác:

 

https://helpdesk.bitrix24.com/upload/medialibrary/6ff/migration2.png

 

 

Xin lưu ý rằng chỉ quản trị viên mới có thể cài đặt ứng dụng. Tuy nhiên, người dùng thông thường có thể xem thông tin về ứng dụng và đưa ra quyết định cài đặt ứng dụng. Quản trị viên tài khoản Bitrix24 sẽ nhận được yêu cầu cài đặt ứng dụng đã chọn.


 

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí