Bản tiếng Anh

 

Bitrix24 CRM cung cấp cho bạn và bộ phận bán hàng của bạn tất cả các công cụ quan trọng.

Bitrix24 CRM tạo thành một cơ sở liên lạc nơi tương tác và lịch sử của các liên hệ được quản lý và lưu trữ. Tất cả các hoạt động mới (cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, cuộc họp) được kết nối với một liên hệ hoặc công ty đều dễ dàng được ghi lại và có thể lên kế hoạch tương tác thêm

CRM chứa các công cụ để tạo báo cáo, nhập/xuất thông tin và thực hiện phân tích.

crm.png

Bài viết được đề xuất:

⬪ Tổng quan về CRM

⬪ Chế độ CRM (đơn giản và cổ điển)

⬪ Cách làm việc với lead

⬪ Thêm một giao dịch mới

⬪ Biểu mẫu phần tử CRM